top of page
Search

Rapport från medlemsmötet

Updated: Nov 23, 2022

Den 22 november hölls höstens medlemsmöte, där såväl nuvarande som potentiella medlemmar fick ökad insikt i NABens olika verksamhetsområden och komma med tankar och inspel på handlingsplanen för året som kommer. Längst ner kan du ladda ner den presentation som gjordes under mötet samt de dokument som delades. Här finna även länkar till de externa initiativ som citerades under mötet.Vägledning i utfallsbaserad upphandling

Inledningsvis diskuterades NABens arbete med att ta fram en vägledning i utfallsbaserad upphandling, som i huvudsak riktar sig till den offentliga sektorn.

Att upphandla utfall (resultat) innebär att en kommun eller en region definierar vilka resultat de vill se av en viss tjänst eller insats och betalar för dessa resultat snarare än för prestationen i sig. På så sätt minskar risken med att testa preventiva och innovativa lösningar på olika sociala eller miljömässiga utmaningar. NABen engagerar sig djupt i denna fråga eftersom de leverantörer som ska kunna leverera resultaten kommer behöva kapital för att finansiera sin verksamhet under leveransperioden, fram tills dess att resultat kunnat uppmätas och betalning från den offentliga kunden ske. Den här typen av mekanismer lämpar sig särskilt väl för tjänster där det saknas kommersiella kunder, t.ex. inom områden som hälso- och sjukvård, utbildning och utanförskap, och är därigenom en mycket viktig del av impact-investingmarknaden som idag är underutvecklad och underfinansierad.


Den vägledning som NABen tagit fram är färdigskriven och finns för påseende för de som önskar. Just nu pågår förankring med viktiga partnerorganisationer som t.ex. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och RKR (Rådet för Kommunal Redovisning). Målet är att under januari kunna skicka ut vägledningen på remiss och sedan publicera och sprida den under mars månad.


En nationell strategi för impact investing

Intresset för impact investing fortsätter öka, men trots det så har tillväxttakten på tillgängligt kapital avtagit. Detta beror enligt internationell expertis på en rad olika saker.

Bland annat på att investerare upplever det som svårt att avgöra vad som är bra impact-investeringar, att det är svårt att bygga pipeline, att det är utmanande att modellera avkastningen och risken i impact-investeringar och att det saknas investeringsinstrument som premierar finansiell avkastning och impact lika högt. Vidare finns det en rad samhällsutmaningar vars lösningar är i starkt behov av kapital men där traditionella affärs- och finansieringsmodeller inte är optimalt anpassade.


För att impact-investing ska fortsätta att växa och med tiden bli allt mer mainstream, kommer man på nationell nivå behöva stärka och stimulera denna marknad. Därför kommer NABen att arbeta för att en nationell strategi för impact-investing tas fram där åtgärder för att underlätta, bredda och uppmuntra impact-investing ska ingå. I presentationen och de länkade dokumenten nedan kan du läsa mer om vår ambition och vilka typer av initiativ som en nationell strategi skulle kunna innehålla.


Finansiell innovation och blended finance

Impact-investing marknaden har en viktig roll att spela är det gäller att finansiera tester och utvärderingar av olika lösningar för att fastställa om de skapar mätbar förbättring på våra stora samhällsutmaningar. Till skillnad från traditionella investeringar, där risken i huvudsak ligger i huruvida företaget är eller kan bli finansiellt framgångsrikt, är det för impact-kapitalet lika viktigt att säkra att investeringarna skapar den eftersökta samhällseffekten. Därför är inte alltid de traditionella investeringsmodellerna (investeringar i aktier, lån eller obligationer) bäst lämpade. Olika så kallade "blended finance"-modeller utvecklas och utvärderas runt om i världen och visar hittills på mycket lovande resultat. I dessa modeller kombineras inte sällan statligt, filantropiskt och kommersiellt kapital i olika kombinationer av aktieinvesteringar, villkorslån och villkorade bidrag. NABen har på sin agenda för 2023 att verka för spridningen av dessa modeller till den svenska marknaden och att bidra till att bygga expertis kring dem.


Ladda ner dokumenten från mötet


NAB_Medlemsmöte_221122
.pdf
Download PDF • 4.46MB

framtidsagendan-1
.pdf
Download PDF • 1.63MB

Creating Impact - The Promise of Impact Investing
.pdf
Download PDF • 2.52MB

GIIN Roadmap Briefer
.pdf
Download PDF • 293KB

Blended Finance Resource - GIIN
.pdf
Download PDF • 940KB,

136 views0 comments

Comments


bottom of page